Hiển thị 25–43 của 43 kết quả

 • Kích thước: 1200x1200x150mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 5000kg
 • Tải trọng động: 1500kg

 • Kích thước: 1200x1200x150mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 5000kg
 • Tải trọng động: 1500kg

 • Kích thước: 1200x1000x150mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 5000kg
 • Tải trọng động: 1500kg

 • Kích thước: 1200x1000x150mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 5000kg
 • Tải trọng động: 1500kg

220.000 VNĐ

 • Kích thước: 1200x1000x140mm
 • Chất liệu: HDPE tái sinh/PP tái sinh
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 1500kg
 • Tải trọng động: 700kg

 • Kích thước: 1100x1100x125mm
 • Chất liệu: PP tái sinh
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 1800kg
 • Tải trọng động: 600kg

 • Kích thước: 1200x1000x150mm
 • Chất liệu: PP tái sinh
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 1000kg

 • Kích thước: 1200x1000x145mm
 • Chất liệu: PP tái sinh
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 2400kg
 • Tải trọng động: 600kg

270.000 VNĐ

 • Kích thước: 1200x1000x140mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 1500kg
 • Tải trọng động: 700kg

 • Kích thước: 1100x1100x125mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 1800kg
 • Tải trọng động: 600kg

 • Kích thước: 1200x1000x150mm
 • Chất liệu: HDPE nguyên sinh
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 1000kg

 • Kích thước: 1100x1100x150mm
 • Chất liệu: HDPE nguyên sinh
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 1000kg

 • Kích thước: 1200x1000x160mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 5000kg
 • Tải trọng động: 1500kg

 • Kích thước: 1200x1200x78mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 800kg

 • Kích thước: 1200x1200x78mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 800kg

 • Kích thước: 1200x1000x78mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 600kg

 • Kích thước: 1200x1000x78mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 600kg

 • Kích thước: 1200x1200x150mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 4
 • Tải trọng tĩnh: 3000kg
 • Tải trọng động: 1000kg

280.000 VNĐ

 • Kích thước: 1000x600x100mm
 • Chất liệu: HDPE
 • Số đường nâng: 2
 • Tải trọng tĩnh: 1000kg